Muzeum čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky

Jazykové verze Česká verze stránek English Version Deutsch Wersja polska

SPRÁVA MUZEA

Naše Muzeum hledá dobrovolníka pro a průvodcovskou činnost nad 18 let v naší prestižní pevnosti K-S 14 s mnohaletou tradicí a pohnutou historií.

Bez čeho to nejde: Maximální zájem o věc a elementární znalost historie, dop. vlastní vozidlo, dostatek volného času pro tento zájem, trpělivost v malém konzervativním týmu, seriózní vystupování, dobrou výslovnost, samostatnost a spolehlivost, zručnost absolutní bezúhonnost. Uvítáme mimořádnou schopnost pracovat v týmu. Nabízíme vynikající nevšední zázemí v místě s možností ubytování v případě dojíždění, vstup do muzeí a galerií v ČR a SR zdarma a další.

Bližší informace na ks14muzeum@seznam.cz.
Prosíme v dobrém obdivovatele opevnění, kteří volný čas na takto tvrdý koníček např. dojíždění nemají, aby nás spíše nekontaktovali.

Kdo jej má ať neváhá.
Těšíme se spolupráci!

aktualita

 

Vznik muzea

Dne 2. října 1994 byla na objektu za účasti nejvyšších představitelů armády odhalena pamětní deska četaři Arnoštu Hradovi, který se tragickou událostí z roku 1938 stal ústřední postavou dějin tohoto místa. Následně zcizená deska byla obnovena nákladem Společnosti přátel čs. opevnění v roce 1998. Srub samotný byl vyčištěn a neustále probíhají postupné konzervační a rekonstrukční práce. Na objektu od roku 1998 pracovala skupina dobrovolníků především z oblasti Královehradeckého kraje, která zpřístupnila pravou střeleckou místnost a podzemní prostory objektu. Od roku 2002 správu muzea a opravy objektu pro město Králíky zajišťuje občanské sdružení Vojensko-historický klub ERIKA Brno. Objekt byl zpřístupněn veřejnosti. Byly nainstalovány tématické expozice a výstavy. Muzeum je významným turistickým cílem v Pardubickém kraji.

V okolí objektu je postupně obnovován překážkový systém. V objektu jsou prováděny konzervátorské práce a opravy kovových a betonových částí, probíhají práce k zajištění odvodnění a izolace objektu od nepříznivých vlivů počasí a odstranění poškození způsobených na objektu za II. světové války a po ní.

Vznik muzea Vznik muzea Vznik muzea Vznik muzea
1998
2000
2004
2004
2009

2014

Stav v roce 2014 - foto: M. RáboňCíle muzea

Krátkodobé cíle 2010–2015

Dlouhodobé cíle 2014–2017


Správa muzea

Práce na objektu jsou financovány ze vstupného do expozice a dobrovolných darů
ze strany veřejnosti a členů klubu, dotací, subvencí event. sponzorských darů.

Správu objektu K-S 14 „U cihelny“ a přilehlých pozemků zajišťuje neziskové sdružení VHK ERIKA Brno podle mandátní smlouvy mezi VHK ERIKA Brno a městem Králíky.
V čele Muzea stojí ředitel (předseda Sekce K - S 14 VHK ERIKA Brno). Muzeum je dále tvořeno průvodci, techniky a správcem depozitáře.

Dalšími prostředky pro objekt se stávají hmotné dary v podobě stavebnin, techniky, nářadí a sponzorské dary formou služeb ze strany firem. Rovněž se využívá služeb dobrovolníků z řad občanů z okolí a mimo něj. Práce na objektu probíhá bezplatně
a to prostřednictvím členů sdružení, kteří mají příslušnou odpovědnost, tak i ze strany ostatních dobrovolníků. Dále na objektu pracují odsouzení k veřejně prospěšným pracím, kteří jsou organizaci určování Okresním soudem v Ústí nad Orlicí. Všichni brigádníci a dobrovolníci si hradí dopravu a stravu a náklady spojené s ubytováním vždy ze svých osobních prostředků.

Exponáty a některé instalace v objektu jsou až na výjimky soukromým majetkem zapůjčeným pro účel expozic, o které organizace pečuje na základě individuálních dohod a smluv. Ostatní majetek v podobě některých technických prostředků, nářadí a mobiliáře patří sdružení VHK ERIKA Brno nebo je mandátně spravován. Objekt a pozemky jsou v majetku města Králíky a VHK Erika Brno je příkazním správcem tohoto majetku pro město dle občanského zákoníku.


Muzejní rada

K návrhům a schvalování struktur a skladby jednotlivých výstav, stejně tak jako postupů oprav a rekonstrukce objektu jsou kontaktováni odborníci z řad veřejnosti, kteří bezplatně a nezávisle provádějí poradenství. Členem muzejní rady se může stát každá osoba starší 20 let s VŠ nebo vyšším odborným vzděláním, která se daným oborem přímo zabývá a může se vykázat příslušnými zkušenostmi v zájmu rozvoje Muzea. Předsednictví je čestné.

Členové rady:

Dr. Pavel Minařík, CSc., čestný předseda muzejní rady, oblast: Národní dějiny a vojenské dějiny po roce 1945
Mgr. Pavel Šrámek, Ph.D., oblast: Vojenské dějiny do roku 1938 a národní dějiny
Ing. Martin Ráboň, oblast: Dějiny čs. opevnění a jeho výstavba
Ing. Bc. Richard M. Sicha, oblast: Dějiny obrany státu, tvorba expozic, správa a hospodaření Muzea
JUDr. Mikuláš Papoušek, oblast: právní poradenství a obecní samospráva
JUDr. Klára Dvořáková, Ph.D., oblast: stálé právní zastupování ve věcech ochrany majetku, občanského a obchodního práva
PaeDr. Václav Žitný, oblast: pedagogika a vzdělávání
Ing. Bc. Marcel Šuštiak, delegát Muzea K-S 14 pro Slovenskou republiku, oblast: problematika historie Finanční stráže a historie celnictví
ThDr. Petra Gabrielová, Th.D., oblast: Památník obětem internace, problematika církevních dějin a persekuce církve 1948–1989.
P. Mgr. Josef Michalčík, CsSR, oblast: komunikaci s řeholemi a kongregacemi a duchovní poradce pro Památník obětem internace Králíky
Br. Martin Richard Macek O.H., provinční delegát a brněnský převor Milosrdných bratří, oblast: komunikace s řeholemi a kongregacemi a duchovní poradce pro Památník obětem internace Králíky

 

akce


Personál a spolupracovníci muzea

Stálí pracovníci Muzea K-S 14 „U cihelny”v Králíkách a smluvní dobrovolníci

Stálí pracovníci

Ing. Bc. Richard M. Sicha, ředitel Muzea (Praha)
Ing. Rostislav Kettner, správce objektu K-S 14 (Malá Morava)
Zdeněk Bárta, průvodce – technik (Hradec Králové)
Ing. Ladislav Tóth, průvodce – technik (Králíky)
Jiří Panuš, správce depozitáře (Králíky)
Mgr. Martin Šesták, kurátor sbírek (Králíky)
Mgr. David Urbánek, grafik (Havířov)
Lukáš Pernický, průvodce – technik (Rokytnice)
Antonín Neterda, průvodce – technik (Králíky)
Marta Neterdová, hospodářka – technička (Králíky)
Bc. Miroslav Vraštil, průvodce – technik (Králíky)
Bc. Jaroslav Kárník, informatik (Králíky)
Mgr. Lucie Nováková, kurátorka sbírek, konzervátorka a restaurátorka (Dolní Morava)
Ing. Milan Machálek, průvodce – technik (Uherské Hradiště)
Michal Ježek, kurátor sbírek – průvodce (Olomouc)

Ostatní dobrovolníci

Zdeňka Matějková, ekonomka (Chudčice)
Ing. Bc. Marcel Šuštiak, stálý delegát Muzea na Slovensku (Žilina)
Mgr. Lucie Votrubcová, průvodkyně – historička (Liberec)
Bc. Petr Svoboda, zástupce Muzea pro mezinárodní spolupráci (Praha)
Mgr. Jan Ląk, zástupce Muzea pro Polsko (Międzylesie)
Ing. Josef Kutálek, technik (Sušice)
Alena Kuličková, hospodářská činnost (Hradec Králové)
Tomáš Kulička, technik (Hradec Králové)


Aktivity

Dosavadní společenské aktivity muzea a projekty

expozice  expozice


VHK ERIKA

Logo VHK Erika Brno   

Vojensko-historický klub ERIKA Brno byl založen v roce 1996 jako nevládní nezisková organizace a je registrován Ministerstvem vnitra ČR. Klub je nositelem medailí „50 let hrdinské obrany Kyjeva 1941–1991“, „45 let osvobození města Kyjeva 1943-1988“ a držitel „Čestného uznání Mezinárodního ukrajinského svazu účastníků války“. Sdružuje amatérské i profesionální zájemce o vojenskou historii.

Více informací na http://militaryclub.info/

Členové klubu jsou podle svého zájmu organizováni v příslušných sekcích:

KONTAKTY

Muzeum čs. opevnění
Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“
Králíky
Ředitel Ing. Richard M. SICHA
e-mail: rollo@centrum.cz  
e-mail muzeum: ks14muzeum@seznam.cz
Datová schránka: yhvz8vx
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. číslo účtu: 229619776/0300

Adresa pro korespondenci:

VHK Erika Brno, z.s.
Sekce K-S 14 Králíky
Viniční 136
615 00 Brno

II. adresa pro korespondenci:

Muzeum K-S 14 „U cihelny“, Depozitář a katalogizace sbírek
Velké náměstí čp. 367
561 69 Králíky
tel.: 603 297 593

Zřizovatel muzea
pro město KRÁLÍKY: 


Zapsaný spolek – nezisková organizace, Vojensko-historický klub ERIKA Brno, Sekce K-S 14
IČ: 64329607

Návštěvní řád Muzea
Návštěvní řád Muzea
(pdf 181 kB)

Řád pro využívání muzejní knihovny a archivu
Řád pro využívání muzejní knihovny a archivu
(pdf 994 kB)

známkaZnak

DO MUZEA

Kampaň „Muzea a rok 1989: 30 let od sametové revoluce“

Východočeského památníku celnictví

http://www.facebook.com/muzeumucihelny/

Kdo byl Arnošt Hrad?