Cíle muzea

Cíle v podobě konaných prací na objektu K-S 14 „U cihelny“ a veškerá související činnost vychází ze Stanov VHK ERIKA Brno, z. s., kde účelem spolku je mj. podílet se na ochraně a uchování památek z oblasti vojenské historie a přispívat tak k uchování materiálních a duchovních hodnot z této oblasti historie, dále vychovávat lidi v úctě člověka k člověku, k ochraně zdravého životního prostředí, pozitivních výsledků lidské činnosti a ochraně historického odkazu předků. Samostatnou činností spolku je muzejnictví.

Muzeum se přímo podílí na rozvoji turistického ruchu na Králicku. Významnými expozicemi Muzea jsou Východočeský památník celnictví a Památník obětem internace Králíky. Aktivně se podílí na ochraně movitého kulturního dědictví Pardubického kraje a pečuje o odkaz našich předků. Podílí se na koncepci muzejnictví a zapojuje se do aktivit na ochranu památek. Spolupracuje s orgány kultury a památkové péče Pardubického kraje a města Králíky. Je řádným členem Asociace muzeí a galerií České republiky. Ředitel Muzea K-S 14 Ing. Sicha předsedá Pardubické krajské sekci AMG. Od 20. září 2017 je Muzeum zastoupeno prostřednictvím Ing. Sichy rovněž v exekutivě AMG ČR s oborovou gescí: muzejní legislativa, digitalizace a evidence muzejních sbírek, registrace a akreditace muzeí/galerií v ČR, GDPR a implementace zbraňové legislativy EU, zástupce AMG v Radě kvality ČR, Ústecká krajská sekce AMG, Královéhradecká krajská sekce AMG.

Muzeum se podílí na výchovně vzdělávací činnosti ve spolupráci se školami a ostatními institucemi. Odborně se vyjadřuje k problematice sbírek v oborech historie celní, vojenské a ostatních bezpečnostních sborů. V muzejní obci se v rámci AMG Muzeum podílí také na činnosti jednoho oborového Kolegia.


Krátkodobé cíle a plán akcí do roku 2025

 • spolupráce s městem Králíky na provozu NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA KRÁLICKÉHO SNĚŽNÍKU před objektem Muzea K-S 14 (účast ve výběrovém řízení na provoz)
 • rozvoj stávajících tematických expozic z vojenských a obecných dějin Československa, zejména „Čs. legie – vznik a vývoj čs. armády“
 • reinstalace a rozvoj stálých tematických expozic popularizujících sbírkotvornou činnost Muzea a pořádání akcí majících za cíl rozvoj vzdělávání
 • údržba a konzervace interiérů, revitalizace podlah, instalace vybavení a součástí objektu K-S 14 „U cihelny“
 • modernizace úložných systémů v depozitářích Muzea
 • opravy vnějších částí objektu K-S 14 (čelo fasády)
 • pořádání kulturních a společenských akcí souvisejících s činností Muzea pro zvýšení turistického ruchu na Králicku, např. akce Memoriál četaře Arnošta Hrada před pěchotním srubem K-S 14 „U cihelny“ a pietní akty ve spolupráci s armádou a Čs. obcí legionářskou
 • spolupráce s muzei v regionu a v ČR, zejména s Regionálním muzeem Vysoké Mýto, Východočeským muzeem v Pardubicích, Městským muzeem Králíky, Městským muzeem v Žamberku, Muzeem Náchodska, Technickým muzeem v Brně, Muzeem města Ústí nad Labem, Západočeským muzeem v Plzni a dalšími
 • spolupráce s gymnázii a středními a základními školami na Orlickoústecku v oblasti podpůrných aktivit pro vzdělávání, zejména se Speciální základní školou Králíky s iniciací společného memoranda o spolupráci
 • spolupráce s Konferencí vyšších představených mužských řeholí a ženských řeholí v ČR na činnosti Památníku obětem internace
 • zefektivnění systému provozu prohlídek v pevnosti K-S 14 „U cihelny“ vyplývajícího z příkazní smlouvy pro město Králíky a další rozvoj ochrany svěřených nemovitostí a expozic (budova bývalého gymnázia)
 • získávání nových přírůstků, katalogizace a digitalizace sbírek, včetně aktualizace jejich začlenění do Celostátní evidence sbírek Ministerstva kultury ČR („národní kulturní poklad“) dle charakteru sbírek podle zák. č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy získávání nových dobrovolníků pro provozní i odbornou činnost
 • popularizace unikátního fotoarchivu, jeho zpracování a využití pro vědecké a badatelské účely
 • zlepšování podmínek a důstojného zázemí pro dobrovolníky Muzea v Králíkách
 • realizace etap projektu „Renovace vzduchotechniky“
 • získávání dotací z oblasti podpory turistického ruchu a kultury a památkové péče Pardubického kraje
 • získávání grantů a dotací z oblasti podpory muzeí a galerií od Ministerstva kultury ČR (např. ISO)
 • aktivní účast na řízení a projektech společnosti Králický Sněžník, z. ú.
 • předsednictví Pardubické krajské sekce Asociace muzeí a galerií a členství v orgánech Senátu a Exekutivy AMG v Praze
 • místopředsednictví v oborovém Kolegiu muzeí nezřizovaných státem, územně samosprávnými celky, městy a obcemi AMG
 • úprava a údržba přilehlých pozemků, výsadba dřevin a ochrana životního prostředí ve spolupráci s městem Králíky
 • realizace spolupráce na kampaních AMG a odborná spolupráce s ústavy Akademie věd ČR a vědeckovýzkumnými institucemi
 • propagace expozice Památníku obětem internace v Králíkách ve spolupráci s Konferencí vyšších představených mužských řeholí a Pardubickým krajem (Destinační společnost Východní Čechy), rozvoj vzdělávacího účelu této stálé expozice v rámci celé ČR
 • realizace spolupráce v oboru historie celnictví s Celní správou ČR a SR při naplňování společného memoranda o spolupráci z roku 2011, dále s bývalými celníky a badateli v oboru
 • rozšiřování Knihovny generála Mašína se zpřístupňováním fondů pro veřejnost a badatele
 • přebudování bývalé učebny v budově na Velkém nám. čp. 367 na přednáškový sál v projektu pod názvem „Althannův sál“ s možností krátkodobých výstav a kulturních akcí


Dlouhodobé cíle a akce

 • rekonstrukce objektu K-S 14 „U cihelny“ do podoby odpovídající stavu z roku 1938
 • získávání cílených finančních prostředků v rámci různorodých dotací na rozsáhlejší rekonstrukce a opravy, zejména překážkový systém, odvodnění a provozní zázemí pro účely turistického ruchu a provozu Muzea ve spolupráci s městem Králíky a Pardubickým krajem
 • kooperace a spolupráce s městem Králíky při plánování oprav a záchrany chátrající klasicistní budovy bývalé školy na Velkém náměstí čp. 367
 • iniciace řešení zpřístupnění budovy na Velkém nám. čp. 367 pro handicapované návštěvníky
 • zapojení se do krajských a destinačních projektů rozvoje turistického ruchu, mikroregionu, městských projektů a grantů pro zachování objektů v pevnostní oblasti na Králicku a souvisejících programů Evropské unie
 • zapojení se do regionálních a městských aktivit na podporu spolkových činností, kulturního a společenského života v Králíkách a okolních obcích
 • komunikace s veřejností a školami v regionu na témata národních dějin, alternativního vzdělávání, přednášky, kolokvia, konference, specializované programy a akce Muzea pro děti, seniory a handicapované spoluobčany spolupráce s Celními a Finančními správami České republiky a Slovenské republiky v oblasti historie celnictví v rámci naplňování společného memoranda z roku 2011 a oborové spolupráce s příslušnými celními úřady pro Pardubický a Královéhradecký kraj


Odkazy na ZŘIZOVATELE A NAŠE DALŠÍ EXPOZICE

Naleznete zde zřizovatele Muzea – Vojensko-historický klub Erika Brno a naše další aktivity, na kterých se podílíme.

Vojensko-historický klub Erika Brno

Vojensko-historický klub Erika Brno byl založen v roce 1996 jako nevládní nezisková organizace a byl registrován MV ČR jako občanské sdružení. Nyní je spolkem a je registrován u Krajského soudu v Brně. Sdružuje amatérské i profesionální zájemce nejen o vojenskou historii. Členové jsou podle svého zaměření organizováni v příslušných sekcích.

Východočeský památník celnictví

Celnictví je jedním z nejstarších „řemesel“ – setkáme se s ním už ve starověkém Egyptě. Právě toto období otevírá expozici Východočeského památníku celnictví, kterou jsme pojali velmi moderně a živě. Provedeme vás všemi historickými obdobími, která vývoj celnictví ovlivnila. Jeho dějiny jsme dosadili do širších dějinných souvislostí.

Památník obětem internace Králíky

Památník s historickou expozicí je připomínkou internace řeholníků, kteří byli na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni a byli na tomto místě v období let 1950–1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě. Seznamte se s historií našeho regionu a s prvním Památníkem tohoto typu v České republice.