Cíle muzea

Cíle v podobě konaných prací na objektu K-S 14 „U cihelny“ a veškerá související činnost vychází ze Stanov VHK ERIKA Brno, z. s., kde účelem spolku je mj. podílet se na ochraně a uchování památek z oblasti vojenské historie a přispívat tak k uchování materiálních a duchovních hodnot z této oblasti historie, dále vychovávat lidi v úctě člověka k člověku, k ochraně zdravého životního prostředí, pozitivních výsledků lidské činnosti a ochraně historického odkazu předků. Samostatnou činností spolku je muzejnictví.

Muzeum se přímo podílí na rozvoji turistického ruchu na Králicku. Aktivně se podílí na ochraně movitého kulturního dědictví Pardubického kraje a pečuje o odkaz našich předků. Podílí se na koncepci muzejnictví a zapojuje se do aktivit na ochranu památek. Spolupracuje s orgány kultury a památkové péče Pardubického kraje a města Králíky. Je řádným členem Asociace muzeí a galerií České republiky. Ředitel Muzea K-S 14 Ing. Sicha předsedá Pardubické krajské sekci AMG od roku 2016, kdy byl zvolen v Litomyšli pro příslušné volební období. Od 20. září 2017 je Muzeum zastoupeno prostřednictvím Ing. Sichy rovněž v exekutivě AMG ČR s oborovou gescí: digitalizace a evidence muzejních sbírek, registrace a akreditace muzeí/galerií v ČR (společně s PhDr. Zdeňkem Kuchyňkou), GDPR a implementace zbraňové legislativy EU, zástupce AMG v Radě kvality ČR, Ústecká krajská sekce AMG, Královéhradecká krajská sekce AMG.

Muzeum se podílí na výchovně vzdělávací činnosti ve spolupráci se školami a ostatními institucemi. Podílí a vyjadřuje se k problematice sbírek v oborech historie celní, vojenské a ostatních bezpečnostních sborů. V muzejní obci se v rámci AMG Muzeum podílí také na činnosti jednoho oborového Kolegia.


Krátkodobé cíle a plán akcí do roku 2020

 • výstavba NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA TURISTICKÉ OBLASTI KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK z prostředků EU před objektem Muzea K-S 14
 • rozvoj stávajících a vypracování nových tematických expozic z vojenských a obecných dějin Československa, zejména „Vznik a vývoj čs. armády“; instalace tematických expozic popularizujících sbírkotvornou činnost Muzea a pořádání akcí majících za cíl rozvoj vzdělávání, např. „Rozbití Československa – Češi a Němci v Sudetech 1938“ a „Králíky v roce 1938“
 • údržba a konzervace interiérů, revitalizace podlah, instalace vybavení a součástí objektu K-S 14 „U cihelny“ (filtrovna)
 • rekonstrukce a dokončení oprav některých částí objektu
 • pořádání společenských akcí souvisejících s objektem K-S 14 „U cihelny“ a zvýšení turistického ruchu na Králicku, např. akce Memoriál četaře Arnošta Hrada, Pietní akty pořádané Východočeským klubem cleních veteránů a Čs. obcí legionářskou
 • spolupráce s muzei v regionu a v ČR, zejména s Regionálním muzeem Vysoké Mýto, Regionálním muzeem Náchod, Technickým muzeem v Brně, Východočeským muzeem v Pardubicích, specializovanými muzei
 • spolupráce s gymnázii, středními a základními školami na Orlickoústecku v oblasti vzdělávání a s klášterem na Hoře Matky Boží
 • zdokonalení systému provozu vyplývajícího z příkazní smlouvy pro město Králíky a další rozvoj ochrany svěřených nemovitostí (budova bývalého gymnázia) a expozic
 • získávání nových přírůstků a katalogizace a digitalizace sbírek
 • získávání nových dobrovolníků
 • zlepšování podmínek a důstojného zázemí pro dobrovolníky Muzea v Králíkách
 • realizace etap projektu „Renovace vzduchotechniky“
 • získávání dotací z oblasti podpory turistického ruchu a kultury a památkové péče Pardubického kraje
 • získávání grantů a dotací z oblasti podpory muzeí a galerií od Ministerstva kultury ČR
 • aktivní účast na řízení a projektech společností Králická pevnostní oblast, o. p. s. a Králický Sněžník, o. p. s. a poradenská činnost
 • předsednictví Pardubické krajské sekce Asociace muzeí a galerií v orgánech Senátu a Exekutivy AMG v Praze
 • místopředsednictví v oborovém Kolegiu muzeí nezřizovaných státem, územně-samosprávnými celky, městy a obcemi AMG
 • úprava a údržba přilehlých pozemků, výsadba dřevin a ochrana životního prostředí ve spolupráci s městem Králíky
 • realizace spolupráce s Asociací muzeí a galerií ČR a Ústavy Akademie věd ČR
 • rozvoj a propagace Památníku obětem internace v dlouhodobé perspektivě, zachování vzdělávací i muzejní instituce v rámci České republiky
 • realizace spolupráce v oboru historie celnictví s Klubem celníků Orlicko a Východočeským klubem celních veteránů
 • účast na projektech M.A.S. Orlicko a jejich realizace v rámci dotací
 • rozšiřování Knihovny generála Mašína
 • údržba objektu LO 112
 • rozvoj stálé expozice celnictví na Velkém náměstí čp. 367, Králíky

Dlouhodobé cíle a akce

 • rekonstrukce podoby objektu K-S 14 do odpovídajícího stavu z roku 1938
 • získávání cílených finančních prostředků v rámci dotací Evropské unie na rozsáhlejší rekonstrukce a opravy, zejména překážkový systém, odvodnění a provozní zázemí pro účely turistického ruchu a provozu Muzea
 • zapojení se do krajských projektů rozvoje turismu, městských projektů a grantů pro obnovu objektů v Králické pevnostní oblasti a programů Evropské unie
 • zapojení se do regionálních a městských aktivit na podporu turistického ruchu, spolkových činností, kulturního a společenského života v Králíkách a okolních obcích
 • komunikace s veřejností a školami v regionu na témata národních dějin, alternativního vzdělávání, přednášky, kolokvia, semináře
 • specializované programy a akce Muzea pro seniory a handicapované spoluobčany
 • začlenění sbírek do Celostátní evidence sbírek Ministerstva kultury ČR („národní kulturní poklad“) dle povahy a charakteru sbírek
 • spolupráce s Celními a finančními správami České republiky a Slovenské republiky v oblasti historie celnictví v rámci naplňování společného memoranda z roku 2011 a oborové spolupráce s příslušnými Celními úřady pro Pardubický a Královéhradecký kraj


Odkazy na ZŘIZOVATELE A NAŠE DALŠÍ EXPOZICE

Naleznete zde zřizovatele Muzea – Vojensko-historický klub Erika Brno a naše další aktivity, na kterých se podílíme.

Vojensko-historický klub Erika Brno

Vojensko-historický klub Erika Brno byl založen v roce 1996 jako nevládní nezisková organizace a byl registrován MV ČR jako občanské sdružení. Nyní je spolkem a je registrován u Krajského soudu v Brně. Sdružuje amatérské i profesionální zájemce nejen o vojenskou historii. Členové jsou podle svého zaměření organizováni v příslušných sekcích.

Východočeský památník celnictví

Celnictví je jedním z nejstarších „řemesel“ – setkáme se s ním už ve starověkém Egyptě. Právě toto období otevírá expozici Východočeského památníku celnictví, kterou jsme pojali velmi moderně a živě. Provedeme vás všemi historickými obdobími, která vývoj celnictví ovlivnila. Jeho dějiny jsme dosadili do širších dějinných souvislostí.

Památník obětem internace Králíky

Památník s historickou expozicí je připomínkou internace řeholníků, kteří byli na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni a byli na tomto místě v období let 1950–1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě. Seznamte se s historií našeho regionu a s prvním Památníkem tohoto typu v České republice.