Knihovna generála Mašína

Pomocná studijní knihovna a archiv s badatelnou se nachází na Velkém náměstí 367 u zřizovatele Památníku obětem internace Králíky (Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky) v odpovídajících prostorách.

S ohledem na charakter materiálů a podmínky jsou přístupné zejména odborné veřejnosti (muzejní pracovníci, pracovníci ústavů a institucí, nakladatelé, studenti škol, učitelé apod.) na dožádání u ředitele Muzea. Návštěvu je nutné dohodnout předem e-mailem. Na studium materiálu neziskové nevládní organizace není právní nárok.
Návštěva pozůstalé dcery po generálu Josefu Mašínovi paní Zdeny Mašínové v knihovně „generála Mašína“ a archivu Muzea v červenci 2011I. Odborná knihovna, časopisy, předpisy a periodika převážně z let 1880 – současnost

Samostatné studijní fondy a sbírky podle témat:

Obecné a regionální dějiny: problematika historie a vývoje čs. samostatného státu, literatura faktu o vztazích Čechů a Němců ve 20. století, regionální historie Králicka a Orlicko-ústecka, Žamberecka, Mezilesí a přilehlých obcí obsahuje řadu periodik, memoáry, biografie, věnované diplomové práce. Množství literatury je zaměřeno na problematiku perzekuce obyvatelstva, perzekuci církví s vazbou na centralizační kláštery, koncentrační a pracovní tábory v období 1939-1945 a dále v období režimu nesvobody 1948-1989, literatura k problematice I., II. a III. československého odboje. Součástí fondu je odborná literatura vážící se k historii města Králíky a blízkého okolí a původního německého obyvatelstva, včetně literatury vztahující se ke klášteru na Hoře Matky Boží.

Vojensko-historická a odborná literatura a předpisy k dějinám obrany státu: problematika vývoje a historie armád Rakousko-Uherska, ČSR, ČSSR, ČSFR a ČR, Polska, Itálie, Maďarska, Slovenska, Německa a dalších evropských států obsahuje předpisy k civilní obraně, některá skripta a učebnice vojenských škol, memoáry, biografie vojenských osobností, encyklopedie, propagační literaturu, věnované diplomové práce různých autorů, literaturu k výstavbě čs. opevnění z let 1935-38.

Četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Policie a ostatní bezpečnostní sbory: odborná literatura a periodika k problematice vývoje bezpečnostních sborů ČR a jejich předchůdců, jednotlivých bezpečnostních složek obsahuje některá dobová skripta a učebnice. Zvláštní kategorii tvoří problematika vězeňství a jeho vývoje na území bývalé ČSSR a ČSR.

Finanční stráž a celnictví: obsahuje cenný samostatný soubor převážně zajímavých periodik týkajících se problematiky celnictví od roku 1848 na našem území a sboru Finanční stráže od jejího vzniku až po likvidaci v roce 1949 v rámci fungování samostatného čs. státu. Další část tvoří periodika a odborná literatura celní správy RČS, ČSSR, ČSFR a ČR v jejím postupném vývoji (např. Ústřední celní správa, Celní správa atd.). Obsahuje i memoáry a výběrovou beletrii v kategorii historie pašeráctví a podloudnictví. Ve výběru lze nalézt literaturu k problematice měny, zbožíznalectví a historie berní a daňové správy na území Čech, Moravy a Slovenska, sbírku původní celní legislativy a předpisů, mezinárodních tištěných smluv v oblasti cla a související literaturu.

Ostatní: obsahuje protektorátní literaturu 1939-1945, periodika a literaturu provenience orgánů ÚV KSČ a OV KSČ a ÚML (1953-1989), brožury ostatních politických stran, spolků a hnutí (1914 - současnost), muzeologickou literaturu a práce věnované restaurátorství, stavebnictví a zkušebnictví v návaznosti na regionální výzkum. V kategorii lze nalézt cizojazyčné slovníky, dále politologickou a další odbornou nespecifikovanou literaturu dle katalogu.II. Archiv Muzea

obsahuje pomocný spisový fond, fotografie a dvourozměrné jednotliviny pro potřebu Muzea a jeho odborné činnosti v těchto kategoriích:

 • 1.    Finanční stráž RČS
 • 2.    Celnictví
 • 3.    Čs. armáda
 • 4.    Civilní obrana
 • 5.    Čs. opevnění
 • 6.    I. Čs. odboj
 • 7.    II. Čs. odboj
 • 8.    III. Čs. odboj a exil
 • 9.    Centralizační klášter Králíky (soubor poznatků a písemností rozšířený ve zvláštním režimu o spolupráci s ABS Praha)
 • 10.  Hrdinové Čs. republiky (osobnosti)
 • 11.  Dějiny Králicka
 • 12.  Mapy různé
 • 13.  Různé materiály politických stran a hnutí 1890-1990 (jednotliviny)
 • 14.  Německá armáda od roku 1914
 • 15.  Sbor národní bezpečnosti 1949-1991
 • 16.  Řády, medaile a vyznamenání
 • 17.  Sbírka plakátů
 • 18.  Čs. legie
 • 19.  Památková péče
 • 20.  Různé jednotliviny
 • 21.  Fotosbírka (armáda, četnictvo, policie, region, legie, atd.)
 • 22.  Audiosbírka (nahrávky různé, pašeráci, vzpomínky, atd.)
 • 23.  Film a videosbírka (různé kategorie, armáda, CO, celnictví, bezp. sbory, atd.)
 • 24.  Pozůstalosti
 • 25.  VHK ERIKA Brno (1992- dosud), (vnitřní fond)
 • 26.  Správa Muzea K-S 14 (vnitřní fond)
 • 27. Výrobní dokumentace padákové techniky v Československu - KRAS, n.p. Chornice (od r.1949)
 • 28. Historie školy/škol v č.p. 367 Králíky (od r. 1946)

Odkazy na ZŘIZOVATELE A NAŠE DALŠÍ EXPOZICE

Naleznete zde zřizovatele Muzea – Vojensko-historický klub Erika Brno a naše další aktivity, na kterých se podílíme.

Vojensko-historický klub Erika Brno

Vojensko-historický klub Erika Brno byl založen v roce 1996 jako nevládní nezisková organizace a byl registrován MV ČR jako občanské sdružení. Nyní je spolkem a je registrován u Krajského soudu v Brně. Sdružuje amatérské i profesionální zájemce nejen o vojenskou historii. Členové jsou podle svého zaměření organizováni v příslušných sekcích.

Východočeský památník celnictví

Celnictví je jedním z nejstarších „řemesel“ – setkáme se s ním už ve starověkém Egyptě. Právě toto období otevírá expozici Východočeského památníku celnictví, kterou jsme pojali velmi moderně a živě. Provedeme vás všemi historickými obdobími, která vývoj celnictví ovlivnila. Jeho dějiny jsme dosadili do širších dějinných souvislostí.

Památník obětem internace Králíky

Památník s historickou expozicí je připomínkou internace řeholníků, kteří byli na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni a byli na tomto místě v období let 1950–1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě. Seznamte se s historií našeho regionu a s prvním Památníkem tohoto typu v České republice.