Sbírky a knihovna


Charakter sbírek a fondů Muzea


Sbírka města Králíky (Ev. č. sbírky: KRA/022-07-29/485022 spadající pod Celostátní evidenci sbírek (dále jen „CES“) dle zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů)

Sbírka dokumentuje nejen specifickou historickou čs. armádní techniku a související předměty a zařízení ze života armády, ale také techniku bývalé civilní obrany ČSR a původní unikátní torza vzduchotechniky z roku 1936 a instalace z pěchotního srubu K-S 14, včetně torza kotvení kanónu L1 z 30. let 20. století. Prvky tohoto kanónu jsou unikátní svou podobou s patrnými stopami po destruktivních testech německé armády ve 40. letech 20. století. Celá sbírka s perspektivou doplňování plně reflektuje jak vývoj pevnosti z hlediska její výstavby a přeměn, tak z hlediska využití v 70. letech 20. století, kdy sloužila jako pracoviště rozvědky (StB), jehož provoz byl zajišťován s použitím řady komponent z vybavení ČSLA. Sbírka obsahuje také specifické soupravy vozidel PV3S z tohoto období. Část sbírky je prezentována v expozici v pěchotním srubu K-S 14 „U cihelny“, zejména části vzduchotechniky a torzo kanónu L1, část je uložena v depozitáři. Popis některých prvků, který můžeme najít v německých dobových vojenských předpisech, byl publikován současnými badateli v odborné literatuře zabývající se opevněním.


Sbírka Muzea K-S 14 (Ev. č. sbírky: VHK/019-07-27/454019 spadající pod CES dle zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů)

Sbírka dokumentuje širokou škálu zejména osobních předmětů, výstroje, výzbroje, vybavení, zařízení i mobiliáře majících vztah k historii Československa a Rakousko-Uherska, jeho armády a bezpečnostních sborů, zejména celní správy. Obsahuje vojenské předměty, knihy a tiskoviny, předměty z textilu, skla, porcelánu, dřeva, kovu, fotografický materiál, specifickou techniku, zařízení a militaria různých charakteristik. Sbírka je významná orientací na historii československého státu a jeho vzniku, včetně čs. legií, jeho bezpečnostních sborů a institucí.

Ve sbírce jsou osobní věci generálů Ludvíka Krejčího a Josefa Mašína a dále např. čs. odbojářů bratří Ctirada a Josefa Mašínových. Sbírka akcentuje vazbu na region východních Čech. Postihuje I., II. a III. čs. odboj a válečná specifika, perzekuci obyvatelstva a soužití Čechů a Němců ve 20. století. Část sbírky je zpřístupněna v expozici v pěchotním srubu K-S 14 „U cihelny“ a ve Východočeském památníku celnictví a část je uložena v depozitáři.

Fotografický materiál tvoří Fond fotografií, negativů a pohlednic (FOTOARCHIV) zachycující armádu, četnictvo, policii, region, čs. legie, lokality Králicka v proměnách několika staletí a různé dějinné události. Obsahuje také fotografie a pohlednice z pozůstalosti četaře Arnošta Hrada, generála ženijního vojska Josefa Kučery, polního kuráta rakousko-uherské armády Stanislava Beneše a dalších zajímavých osobností.


Sbírky církevní a další specifická historická sbírka (nespadající pod CES dle zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů)

Sbírky obsahují různorodé obřadní předměty řeholí a kongregací působících na území Čech, Moravy, Slezska a bývalého Rakousko-Uherska včetně menšího počtu předmětů z farností. Obsahují také předměty každodenního užívání nebo předměty po internovaných či vězněných řeholnících. Významným souborem převážně obřadních předmětů je sbírka Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele – redemptoristů, dále pak sbírka Duchovní správy poutního kostela v Králíkách II a předměty ze sbírky Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří.

Značná část těchto předmětů byla v 50. letech 20. století zabavena v rámci akce „K“ a následně navrácena církvi. Mezi nejzajímavější patří jeden z milostných obrazů Panny Marie Svatotomské z Brna v kombinaci s deskovým relikviářem, milostný obraz Panny Marie Králické z Hory Matky Boží v Králíkách a řádový kalich sv. Jana z Boha z kostela svatých Šimona a Judy v Praze (bývalý konvent Milosrdných bratří v Praze Na Františku). Správa těchto sbírek je předmětem smluvních vztahů s jednotlivými subjekty a sbírky jsou v odborné péči Muzea. Zpřístupněny veřejnosti jsou především v Památníku obětem internace Králíky.

Další specifické historické dvourozměrné i trojrozměrné předměty a pozůstalosti osobností vojenství, čs. odboje a osobností spojených s regionem jsou majetkem fyzických osob a rodin. Jsou předmětem řádné smluvní odborné péče Muzea. Sbírka dokumentuje širokou škálu militarií, např. stejnokrojů, výstroje, výzbroje, vybavení a mobiliáře majících vztah k historii Československa, Rakouska, Rakousko-Uherska, Německa či území bývalého Pruska. Materiálově se jedná o předměty z papíru, textilu, skla, porcelánu, dřeva, kovu a dalších. Část sbírky je vystavena v expozicích Muzea a část uložena v depozitáři. Ve sbírce jsou obsaženy i velmi zajímavé technické pomůcky, přístroje, vzorky materiálů, lokální průmyslové výrobky, dobový mobiliář státní a regionální administrativy a užitkové předměty z každodenního života obyvatelstva. Unikátní je rovněž rozsáhlá inventarizovaná sbírka dokumentace k výrobě padákové techniky v bývalém Československu (KRAS Chornice).
Muzejní Knihovna generála Mašína s badatelnou


Muzejní Knihovna generála Mašína s badatelnou (dále též „Knihovna“) je organizační označení prostor pro uložení a studium převážně 2D sbírek (knihy, periodika, listiny, fotografie, negativy). Slouží pro vzdělávání a odbornou činnost Muzea a jeho pracovníků a u sbírkových předmětů zařazených v CES rovněž pro vzdělávání a poskytování standardizované veřejné služby badatelům z řad veřejnosti dle § 2 odst. 7 zákona č. 122/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Podrobný přehled knihovny a 2D sbírek

  • Odborná knihovna, časopisy, předpisy a periodika převážně z let 1880–současnost

Samostatné studijní fondy a sbírky podle témat:

Obecné a regionální dějiny: problematika historie a vývoje čs. samostatného státu, literatura faktu o vztazích Čechů a Němců ve 20. století, regionální historie Králicka a Orlickoústecka, Žamberecka, Mezilesí a přilehlých obcí obsahuje řadu periodik, memoáry, biografie, věnované diplomové práce. Množství literatury je zaměřeno na problematiku perzekuce obyvatelstva, perzekuci církví s vazbou na centralizační kláštery, koncentrační a pracovní tábory v období 1939–1945 a dále v období režimu nesvobody 1948–1989, literaturu k problematice I., II. a III. československého odboje. Součástí fondu je odborná a vlastivědná literatura vážící se k historii města Králíky a blízkého okolí a původního německého obyvatelstva, včetně literatury vztahující se ke klášteru na Hoře Matky Boží.

Vojensko-historická a odborná literatura a předpisy k dějinám obrany státu: problematika vývoje a historie armád Rakousko-Uherska, ČSR, ČSSR, ČSFR a ČR, Polska, Itálie, Maďarska, Slovenska, Německa a dalších evropských států obsahuje předpisy k civilní obraně, některá skripta a učebnice vojenských škol, memoáry, biografie vojenských osobností, encyklopedie, propagační literaturu, věnované diplomové práce různých autorů, literaturu k výstavbě čs. opevnění z let 1935–38.

Četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Policie a ostatní bezpečnostní sbory: odborná literatura a periodika k problematice vývoje bezpečnostních sborů ČR a jejich předchůdců, jednotlivých bezpečnostních složek obsahuje některá dobová skripta a učebnice. Zvláštní kategorii tvoří problematika vězeňství a jeho vývoje na území bývalé ČSSR a ČSR.

Finanční stráž a celnictví: obsahuje cenný samostatný soubor zajímavých periodik týkajících se problematiky celnictví od roku 1848 na našem území a sboru Finanční stráže RČS od jejího vzniku až po likvidaci v roce. Další část tvoří periodika a odborná literatura celní správy ČSR, ČSSR, ČSFR a ČR dokumentující její postupný vývoj (např. Ústřední celní správa, Celní správa atd.). Obsahuje i memoáry a výběrovou beletrii v kategorii historie pašeráctví a podloudnictví. Ve výběru lze nalézt literaturu k problematice měny, zbožíznalectví a historie berní a daňové správy na území Čech, Moravy a Slovenska, sbírku původní celní legislativy a předpisů, mezinárodních tištěných smluv v oblasti cla a související literaturu.

Ostatní: obsahuje protektorátní literaturu 1939–1945, periodika a literaturu provenience orgánů KSČ a ÚML (1953–1989), brožury ostatních politických stran, spolků a hnutí (1914–současnost), muzeologickou literaturu a práce věnované restaurátorství, stavebnictví a zkušebnictví v návaznosti na regionální výzkum. V kategorii lze nalézt cizojazyčné slovníky, dále politologickou a další odbornou nespecifikovanou literaturu dle katalogu. Rovněž obsahuje vybranou válečnou prózu.


  • 2D Sbírky

Obsahují listiny, rukopisy, fotografie, negativy a dvourozměrné sbírkové předměty v těchto kategoriích:

1. Finanční stráž RČS
2. Celnictví
3. Čs. armáda
4. Civilní obrana
5. Čs. opevnění
6. I. čs. odboj
7. II. čs. odboj
8. III. čs. odboj a exil
9. Centralizační klášter Králíky (soubor poznatků a písemností rozšířený ve zvláštním režimu o spolupráci s ABS Praha)
10. Hrdinové Čs. republiky (osobnosti)
11. Dějiny Králicka
12. Mapy různé
13. Různé materiály politických stran a hnutí 1890–1990 (jednotliviny)
14. Německá armáda od roku 1914
15. Sbor národní bezpečnosti 1949–1991
16. Řády, medaile a vyznamenání
17. Sbírka plakátů
18. Čs. legie
19. Památková péče
20. Různé jednotliviny
21. Fotosbírka (armáda, četnictvo, policie, region, legie, atd.)
22. Audiosbírka (nahrávky různé, pašeráci, vzpomínky, atd.)
23. Film a videosbírka (různé kategorie, armáda, CO, celnictví, bezp. sbory, atd.)
24. Pozůstalosti
25. VHK ERIKA Brno (1992–dosud), (vnitřní fond – zpracovaný inventář)
26. Správa Muzea K-S 14 (vnitřní fond – zpracovaný inventář)
27. Výrobní dokumentace padákové techniky v Československu – KRAS, n. p. Chornice (od r. 1949 – zpracovaný inventář)
28. Historie školy/škol v č. p. 367 Králíky (od r. 1946 – zpracovaný inventář)
Uplatnění žádosti o zpřístupnění sbírek


Nárok na poskytnutí standardizované veřejné služby zpřístupněním sbírkových předmětů za účelem bádání lze uplatnit u sbírkových předmětů zapsaných do CES podle zákona č. 122/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Sbírky jsou zpřístupněny pro badatelské účely dle možností a podmínek soukromoprávní správcovské instituce v souladu se zákonem 122/2000 Sb. a v souladu se zřizovací listinou organizační složky města vydanou Městem Králíky. Nahlížení a studium sbírek se řídí Badatelským řádem. Muzeum má právo odmítnout poskytnutí standardizované veřejné služby zpřístupnění z důvodů stanovených výše uvedeným zákonem či jinými právními předpisy, zejména brání-li tomu ochrana osobních údajů, personálních, technických, bezpečnostních a ekonomických podmínek Muzea či mimořádné události nebo jsou-li sbírkové předměty zapůjčeny jinému subjektu. Badatelský řád nestanovuje pravidla pro zápůjčky sbírkových předmětů jiným muzejním institucím či subjektům za účelem výstav, expozic či konzervace nebo restaurování, ta jsou řešena zvláštními smlouvami a pro odbornou činnost kurátorů se sbírkou.

Na zpřístupnění spravované církevní sbírky a další specifické historické sbírky osob nespadající pod CES dle zákona č. 122/2000 Sb. není právní nárok a žadatelům lze vyhovět vždy s přihlédnutím k technickým, bezpečnostním, ekonomickým a soukromoprávním smluvním podmínkám stanoveným mezi vlastníkem předmětů a správcem (Muzeem). Některé služby jsou zpoplatněny (blíže viz Badatelský řád)
Návštěva pozůstalé dcery po generálu Josefu Mašínovi paní Zdeny Mašínové v knihovně „generála Mašína“ a archivu Muzea v červenci 2011 

Odkazy na ZŘIZOVATELE A NAŠE DALŠÍ EXPOZICE

Naleznete zde zřizovatele Muzea – Vojensko-historický klub Erika Brno a naše další aktivity, na kterých se podílíme.

Vojensko-historický klub Erika Brno

Vojensko-historický klub Erika Brno byl založen v roce 1996 jako nevládní nezisková organizace a byl registrován MV ČR jako občanské sdružení. Nyní je spolkem a je registrován u Krajského soudu v Brně. Sdružuje amatérské i profesionální zájemce nejen o vojenskou historii. Členové jsou podle svého zaměření organizováni v příslušných sekcích.

Východočeský památník celnictví

Celnictví je jedním z nejstarších „řemesel“ – setkáme se s ním už ve starověkém Egyptě. Právě toto období otevírá expozici Východočeského památníku celnictví, kterou jsme pojali velmi moderně a živě. Provedeme vás všemi historickými obdobími, která vývoj celnictví ovlivnila. Jeho dějiny jsme dosadili do širších dějinných souvislostí.

Památník obětem internace Králíky

Památník s historickou expozicí je připomínkou internace řeholníků, kteří byli na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni a byli na tomto místě v období let 1950–1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě. Seznamte se s historií našeho regionu a s prvním Památníkem tohoto typu v České republice.